Реквизиты для оплаты по кредитным договорам

ПЛАН САНАЦИИкредитної спілки «Перше Кредитне Товариство», ЄДРПОУ 23212644,
справа про банкрутство порушена ухвалою судді Господарського суду Одеської області
Лепехою Г.А. від 31.05.2011р. №7/17-2087-2011


I. Вступ (передмова).

План санації розроблено керуючим санацією кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» - Дворніченко Олександром Олексійовичем відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
В рамках плану санації передбачається здійснення заходів по стягненню дебіторської заборгованості шляхом відновлення претензійно-позовної роботи, актуалізації роботи із державними виконавчими службами та за рахунок надходжень здійснення статутної діяльності з метою підвищення доходної частини та проведення розрахунків із кредиторами кредитної спілки.
Метою плану санації є відновлення платоспроможності боржника та повне погашення його заборгованості перед кредиторами.

ІІ.kЗагальна інформація щодо справи про банкрутство кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство», ЄДРПОУ 23212644.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 31.05.2011р. порушено провадження у справі про банкрутство кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Одеської області у підготовчому засіданні від 01.07.2011 року визнані грошові вимоги ініціюючого кредитора - Тарпана Руслана Серафімовича до боржника у заявленій сумі, зобов’язано останнього подати оголошення до офіційних друкованих органів про порушення провадження у справі про банкрутство боржника з метою виявлення всіх кредиторів та можливих санаторів, введено процедуру розпорядження майном Боржника, розпорядником майна кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» призначено арбітражного керуючого Дєчеву Ольгу Миколаївну.

Опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» було здійснено в газеті «Урядовий кур’єр» № 124 (4522) за 12.07.2011 р.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 11.12.2012р. припинено повноваження розпорядника майна Кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» арбітражного керуючого Дєчевої Ольги Миколаївни, призначено розпорядника майна Кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» арбітражного керуючого Дворніченка Олександра Олексійовича.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 05.03.2013р. затверджено реєстр кредиторів Кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» до складу якого увійшли 2 343 (дві тисячі триста сорок три) кредитори, загальний розмір вимог яких склав 316 708 536 (триста шістнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч п’ятсот тридцять шість) гривень 51 коп., в тому числі по чергах:
-          І черга  - 323 508 (триста двадцять три тисячі п’ятсот вісім) гривень 64 коп.
-          ІІ черга - 252 288 (двісті п’ятдесят дві тисячі двісті вісімдесят вісім) гривень 62 коп.
-  ІV черга - 316 132 739 (триста шістнадцять мільйонів сто тридцять дві тисячі сімсот тридцять дев’ять) гривень 25 коп.

Таким чином загальний обсяг кредиторської заборгованості кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» перед конкурсними кредиторами згідно реєстру затвердженого Господарським судом Одеської області складає 316 708 536 (триста шістнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч п’ятсот тридцять шість) гривень 51 коп.


ІІІ. Загальна характеристика кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство»

Повне найменування
Кредитна спілка «Перше Кредитне Товариство»
Скорочене найменування
КС «ПКТ»
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
23212644
Ознака особи
Юридична особа
Організаційно-правова форма
Кредитна спілка
Форма власності
Приватна власність
Юридична адреса (місцезнаходження) за Статутом
65020, м. Одеса, вул. Базарна, 104
Фактична адреса за якою здійснювалася інспекція
65020, м. Одеса, вул. Базарна, 104
Телефон
+38-093-305-13-39
Голова правління
Головний бухгалтер
Найда Валентин Іванович
Посада вакантна
Дата державної реєстрації (перереєстрації):
16.08.095, № 1 556 120 0000 002077, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 252749
Орган реєстрації
(перереєстрації):
Виконавчий комітет Одеської міської ради Одеської області
Дата внесення інформації про Спілку до Державного реєстру фінансових установ
Рішення від 02.07.04 № 1256, Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 02.07.04 серія КС № 361, реєстраційний номер 14100535

Кредитна спілка «Перше Кредитне Товариство» є фінансовою установою створеною відповідно до Закону України «Про кредитні спілки». Відповідно до статуту та статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка:
-       приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
-       надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі;
-       залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі;
-       виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;
-       розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
-       залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
-       надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;
-       виступає членом платіжних систем;
-       оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;
-       провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.
Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої чинним законодавством України, не допускається.
Шатний розпис кредитної спілки станом на 30.09.2013р. складається з 18 посад, враховуючи посаду голови правління, що підтверджується відповідною довідкою за підписом начальника відділу кадрів.
Частка державної власності у структурі активів кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» відсутня.
Діяльність структурних підрозділів кредитної спілки припинено внаслідок блокування роботи спілки тимчасовою адміністрацією та вилученням її документації за допомогою кредитора - Сухомейло Олександра Петровича.
Структурна схема кредитної спілки під час здійснення процедури санації буде складатися з керуючого санацією та 18 осіб, які будуть забезпечувати ведення претензійно-позовної роботи, стягнення простроченої заборгованості ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також виконання іншої роботи для відновлення платоспроможності згідно посад та окладів відповідно до штатного розпису.
Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних переваг спілки на цей час оцінити немає можливості оскільки відсутні достатні кошти для відновлення діяльності спілки з надання кредитів та ведення іншої господарської діяльності. У зв’язку з цим вказаний аналіз буде визначено керуючим санацією разом із комітетом кредиторів після налагодження роботи зі стягнення простроченої заборгованості з урахуванням стану фінансового ринку на той період часу.

IV. Аналіз фінансової, господарської, інвестиційної діяльності боржника, його становища на ринках фінансових послуг України.

У зв’язку з тим, що тимчасовим адміністратором Сильчуком В.А. після спливу його повноважень не було передано жодної документації керівництву спілки, а також враховуючи пояснення керівництва спілки щодо відсутність такої документації внаслідок її вилучення з боку тимчасового адміністратора Сильчука В.А. за допомогою кредитора Сухомейло О.П. та інших невстановлених осіб здійснити аналіз фінансової, господарської та іншої діяльності спілки за 3 роки, що передували порушенню провадження у справі про банкрутство - неможливо.
Факторами, що призвели до неплатоспроможності спілки є доведення її до стану банкрутства внаслідок повного блокування діяльності спілки з боку тимчасової адміністрації та недопущення персоналу на власні робочі місця. Так, у період виконання повноважень тимчасової адміністрації:
-            скасовані всі довіреності на представлення інтересів спілки у судах, що видані її керівництвом;
-             повністю відсутня претензійно-позовна робота
-             припинена робота каси кредитної спілки, що призвело до неможливості прийняття платежів від добросовісних позичальників;
-            внаслідок недопущення працівників на робочі місця, фактично саботована вся діяльність спілки. 
Кредитна спілка «Перше Кредитне Товариство» з 2010 року по цей час не проводить жодної діяльності передбаченої Статутом та Законом України «Про кредитні спілки». Підставами такої бездіяльності є блокування роботи кредитної спілки тимчасовою адміністрацією у період з 08.07.2010 року по 08.07.2011 року, яка шляхом недопущення на робочі місця штатного персоналу самоусунулась від організації роботи кас кредитної спілки по прийманню платежів по виданих кредитах, веденню претензійно-позовної роботи, вжиттю інших дій по стягненню простроченої заборгованості.
Кредитна спілка «Перше Кредитне Товариство» не має у власності нерухомого майна, а ведення статутної діяльності з наданням послуг фізичним особами здійснювалось в орендованих приміщеннях.
На цей час всі відокремлені структурні підрозділи кредитної спілки не функціонують, договори оренди приміщень у яких вони були розташовані - припинили свою дію.
Зареєстрованим місцезнаходженням кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» є приміщення у місті Одесі по вулиці Базарна, 104. Разом з тим, договір оренди на оренду вказаного приміщення за ініціативою орендодавця було розірвано у зв’язку із несплатою орендної плати. Укладення нового договору оренди можливо лише після повного погашення заборгованості по орендним платежам за минулий період.
На балансі кредитної спілки перебуває автотранспорт, метою використання якого є скорочення витратної частини на відрядження, що пов’язані із представленням інтересів кредитної спілки у судах, відділах виконавчих служб та інших підприємствах, установах, організаціях, а також забезпечення своєчасної представництва спілки у зазначених органах в межах міста Одеси, відвідування боржників спілки, тощо.
Вказаним автотранспортом є наступні автомобілі: автомобіль Hyndai Sonata із державним номером ВН 8313 АІ, автомобіль Hyndai Sonata із державним номером ВН 5001 ВВ, автомобіль Chevrolet Nubira із державним номером ВН 4254 ВВ, автомобіль Chevrolet Lacetti із державним номером ВН 9658 АІ та автомобіль Ford Focus із державним номером ВН 3290 АH.
Розмір дебіторської заборгованості кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» відповідно до довідки від 30.09.2013р. складає  1 115 745 563 (один мільярд сто п’ятнадцять мільйонів сімсот сорок п’ять тисяч п’ятсот шістдесят три) гривні 55 копійок.
Розмір кредиторської заборгованості кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» відповідно до затвердженого реєстру конкурсних кредиторів складає 316 708 536 (триста шістнадцять мільйонів сімсот вісім тисяч п’ятсот тридцять шість) гривень 51 копійок.
Таким чином, реалізація заходів по стягненню дебіторської заборгованості, провадження статутної діяльності спілки з метою отримання доходу та вжиття інших дій таких як проведення взаємозаліків, відступлень права вимоги, а також інших дій по узгодженню із комітетом кредиторів надасть можливість здійснити повне погашення кредиторської заборгованості кредитної спілки та відновити роботу кредитної спілки, тобто здійснити її санацію.
Однак, внаслідок існування певних обмежень, а саме арештів всіх поточних рахунків та майна кредитної спілки, остання позбавлена можливості здійснювати поточну діяльність, сплачувати судові збори та використовувати належний їй автотранспорт. Продовження існування вказаних обмежень призводить до неможливості здійснити відновлення платоспроможності кредитної спілки. 
Слід зазначити, що до порушення справи про банкрутство кредитної спілки, остання була найкрупнішою кредитною спілкою на ринку фінансових послуг із розвинутою мережею відділень та філій. Незважаючи на закінчення строку дії ліцензій на залучення внесків від фізичних осіб, кредитна спілка відповідно до чинного законодавства має право здійснювати кредитування в якості додаткової доходної частини її бюджету.
В рамках реалізації плану санації витратна частина кредитної спілки буде складатися з платежів щодо оплати праці найманих працівників, орендних та комунальних платежів за приміщення у якому розташована спілка, оплати податків та відрахувань пов’язаних із нарахуванням заробітної плати працівникам, оплати судових витрат пов’язаних із поверненням грошової заборгованості від боржників спілки, придбання витратних матеріалів для забезпечення діловодства та підготовки документації, а також підтримання майна спілки у належному стані та інші операційні витрати. За рішенням комітету кредиторів кошти кредитної спілки можуть бути витрачені й на здійснення статутної діяльності з метою отримання додаткового доходу.
Відповідно до довідок отриманих від банківських установ, на поточних рахунках кредитної спілки наявні кошти достатні для початку реалізації цього плану санації. Так, довідками ПАТ «Банк «Форум» від 20.08.2013р, Філії «Одеське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 19.08.2013р. та АБ «Укргазбанк» від 21.08.2013р. сума залишку на поточних рахунках кредитної спілки становить 2 195 471 (два мільйони сто дев’яносто п’ять тисяч чотириста сімдесят одна) гривня 47 коп.

V. Заходи з відновлення платоспроможності кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство».
В якості заходів по відновленню платоспроможності кредитної спілки планується основну увагу приділити стягненню дебіторської заборгованості з боржників спілки, які отримали кошти за кредитними договорами.
Здійснення стягнення планується виконувати як за рахунок власних можливостей кредитної спілки із залученням штатних працівників так і за рахунок укладання договорів на надання послуг зі стягнення заборгованості або продажу права вимоги до боржників спілки.
Реалізація стягнення дебіторської заборгованості власними силами планується здійснювати за рахунок:
- підготовки та подання до суду позовів про стягнення заборгованості за кредитними договорами укладеними між позичальниками та кредитною спілкою;
- підготовки та направлення безпосередньо на адресу боржників,  а у випадку необхідності - за місцем їх роботи, листів щодо необхідності погашення кредитної заборгованості;
- особисте відвідування боржників спілки працівниками відділу фінансово-економічної безпеки з вимогою щодо погашення заборгованості та вилученням предметів застави, що були гарантією своєчасного погашення отриманих кредитів або виявлення майна боржників на яке можливо звернути стягнення;
- актуалізація роботи із виконавчими службами всіх рівнів, в тому числі шляхом контролю з боку працівників спілки порядку виходу працівників ДВС на місце проживання боржника та складання актів арешту майна боржника з метою його подальшого вилучення та реалізації;
- направлення до правоохоронних органів відповідних заяв щодо притягнення до кримінальної відповідальності боржників спілки, які умисно ухиляються від виконання погашення власної заборгованості або отримували кошти без наміру їх повернення;
- реалізація майна боржника, яке обліковується в його балансі або передання такого майна конкурсним кредиторам в рахунок погашення заборгованості;
- здійснення інших заходів за рішенням комітету кредиторів.
В якості додаткової доходної частини можливо (за рішенням комітету кредиторів) поновлення статутної діяльності спілки у вигляді надання послуг з надання кредитів, переказів коштів, за умови наявності достатнього розміру коштів на поточних рахунках та 100% забезпечення позичальниками власних зобов’язань щодо повернення кредиту (договори застави автотранспорту, нерухомого майна, тощо).

VI. Погашення вимог кредиторів кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство».
Погашення заборгованості перед кредиторами спілки буде здійснюватися як шляхом безпосередньої виплати грошових коштів так і за рахунок проведення взаємозаліків між конкурсними кредиторами та позичальниками спілки із застосуванням механізму переходу права вимоги боргу за договорами поруки, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
Аналіз фінансового становища кредитної спілки дає можливість здійснити повне погашення І та ІІ черг протягом першого місяця з моменту затвердження плану санації та скасування судом арештів майна та рахунків кредитної спілки.
В подальшому, за умови належного роботи виконавчих служб по стягненню заборгованості з боржників спілки, планується щомісячно здійснювати погашення вимог кредиторів як шляхом проведення взаємозаліків так і шляхом направлення коштів у розмірі не меншому 28 мільйонів гривень до повного погашення заборгованості по цій черзі.

VII. Прикінцеві положення.
Внесення змін до цього плану санації здійснюється за рішенням комітету кредиторів в порядку передбаченому чинним законодавством України.
Строк санації кредитної спілки «Перше Кредитне Товариство» складає 12 (дванадцять) місяців, відповідно до Перехідних положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», викладеного у новій редакції, яка набрала чинності з 19.01.2013р., з можливістю його продовження ще на 6 (шість) місяців.
 
Керуючий санацією

ОПЛАТА КРЕДИТА в КС ПКО

Банківські реквізити кредитної спілки

«Перше кредитне товариство»

для перерахування платежів за кредитами:

Місцезнаходження: 65020, Україна, м. Одеса, вул. Базарна, 104

ЄДРПОУ: 23212644 ,

Банк отримувача: ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м. Одеса

КОД БАНКУ: 328704

р/р 26509054300158

Призначення платежу:

Погашення кредиту по к / д №

(повний номер кредитного договору)

від Прізвище І.Б.